Toelichting Energiecertificaat

Bij Groen Label Kas wordt gebruik gemaakt van rekenmodellen om de CO2-emissies en de energievoorziening van een bedrijf in beeld te brengen. Binnen het certificatieschema GLK Niveau A dat per 9 oktober 2017 van kracht is worden de CO2 -emissies met behulp van de CO2-rekenmodule bepaald. De CO2-rekenmodule vervangt daarmee bij GLK Niveau A het Energiecertificaat (dat tot 9 oktober 2017 nog gebruikt diende te worden). Bij het certificatieschema GLK Niveau B dat per 9 oktober 2017 van kracht is, dient gebruik te worden gemaakt van het Energiecertificaat.

Met behulp van het Energiecertificaat kan worden berekend op welke wijze de energievoorziening op een bedrijf plaats vindt, hoeveel duurzame energie daarbij gebruikt wordt en hoeveel energie op het bedrijf nodig is. De CO2-rekenmodule bepaald, aanvullend daarop, de CO2-emissies van het bedrijf. Uit deze berekeningen volgt of het bedrijf voldoet aan de basiseisen en het aantal punten dat voor CO2 en/of energie-efficiency wordt gerealiseerd. Een dergelijke berekening met de CO2-rekenmodule of het Energiecertificaat wordt bij het kasontwerpcertificaat op basis van inschattingen uitgevoerd en bij het kascertificaat op basis van gegevens van 1 jaar teelt. Deze berekening moet eens per 3 jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Alle berekeningen met een CO2-rekenmodule of Energiecertificaat die geen betrekking hebben op een standaard WKK(s) en/of ketel(s), moeten door één van de leden van het Panel van Energiedeskundigen worden vastgesteld. Het gaat daarbij dan om complexe situaties zoals een energie BV, warmtepompen en buitenluchtventilatie. Een berekening met een CO2-rekenmodule of Energiecertificaat voor een dergelijke complexe situatie hoeft, indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden, niet te worden vastgesteld door één van de leden van het Panel van Energiedeskundigen:

  • Tijdens een voorgaande certificatie voor Groen Label Kas werd de berekening met de CO2-rekenmodule of het Energiecertificaat aantoonbaar vastgesteld door één van de leden van het Panel van Energiedeskundigen,
    • én wordt aangetoond dat de huidige situatie betreffende de energievoorziening in de Groen Label Kas niet is gewijzigd ten opzichte van de situatie die van toepassing was tijdens de eerder vastgestelde berekening met de CO2-rekenmodule of Energiecertificaat,
    • én wordt aangetoond dat de methodiek waarmee de nieuwe berekening met de CO2-rekenmodule of het Energiecertificaat is ingevuld gelijk is aan de methodiek van de eerder vastgestelde berekening.

Een certificatie-instelling is verantwoordelijk voor het verkrijgen van een juiste berekening met de CO2-rekenmodule of het Energiecertificaat. Het College van Deskundigen heeft besloten dat bij complexe situaties de glastuinder één van de leden van Panel van Energiedeskundigen moet inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de glastuinder.

Energie van derden centraal
Een berekening met de CO2-rekenmodule of het Energiecertificaat betreffende ‘Energie van derden centraal´ moet worden beoordeeld door één van de erkende energiedeskundigen van het Panel van Energiedeskundigen, waarna een advies volgt. Op basis van dit advies neemt het College van Deskundigen Groen Label Kas vervolgens een beslissing. Berekeningen van ´Energie van derden centraal' moeten jaarlijks worden gecontroleerd.

Panel van Energiedeskundigen
Het huidige Panel van Energiedeskundigen bestaat uit  Leen Brouwer (SGS Product & Process Certification), Joël van Staalduinen (Inno-Agro) en Feije de Zwart (WUR Glastuinbouw). Ook andere energiedeskundigen kunnen lid worden van het panel en kunnen zich melden bij SMK.

Contact

Meer informatie