Nieuws & Persberichten

Publicatie certificatieschema Groen Label Kas GLK.13-2019

SMK publiceert per 1 januari 2019 het certificatieschema van Groen Label Kas, GLK.13-2019. Dit certificatieschema is geldig tot 1 januari 2020.

Op verzoek van stakeholders zijn in 2018 een aantal aanvullende besluiten ingediend en goedgekeurd door het College van Deskundigen. Deze zijn in het huidige GLK.13 schema vanuit het bestand met ‘Aanvullende besluiten’ opgenomen in de tekst. Verder blijft het schema GLK.13 op ambitieniveau ongewijzigd.

Er dient steeds te worden uitgegaan van de laatste versie op de website van Groen Label Kas.

Belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2018

  • Eis 1.0/2.0 CO2 intensiteit. Intensiteit wordt niet meer uitgedrukt in aardgas equivalenten (m3 a.e./m2), maar in CO2-emissie (kg CO2/m2) die bedrijven produceren.
  • Eis 1.6/2.6 Buitengevels. Er is meer ruimte gekomen voor bedrijven die gebruik maken van sandwichpanelen om te certificeren (bv. tulpenbroeiers). Sandwichpanelen mogen in de hele gevel worden toegepast en niet meer alleen aan de noordzijde. Wel onder de voorwaarde dat er aan de gevels geen hogere belichting wordt toegepast dan in de rest van de kas.
  • Eis 2.24 Module weersverwachting. Aan extensieve teelten wordt ontheffing verleend om aan de module weersverwachting te voldoen. Dit geldt nu met terugwerkende kracht ook voor de oudere GLK schema’s.
  • CO2-rekenmodule. De berekening op basis van CO2-intensiteit is aangepast en in samenspraak met adviseurs zijn diverse aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de functionaliteit.

Meer informatie

Jantineke Hofland-Zijlstra, Projectleider plantaardige agroketens, telefonisch bereikbaar op: 070-3586300 of via de mail: jhofland-zijlstra@smk.nl.

Terug naar overzicht